മാണിക്കനും മറ്റ് പ്രധാന കഥകളും

95 76

കഥാസാഹിത്യത്തിലെ പെണ്ണെഴുത്തിന്റെ കരുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയ മികച്ച കഥകള്‍.

8 in stock

Author: ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം

നവോത്ഥാന കഥാവീഥിയിലെ ഉജ്ജ്വല സ്ത്രീസാന്നിധ്യമായ ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത രചനയായ മാണിക്കന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കഥകള്‍. 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാണിക്കനും മറ്റ് പ്രധാന കഥകളും”

Vendor Information