മാന്തളിരിലെ 20 കമ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ

430 344

രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ഇറങ്ങുന്ന ബെന്യാമിന്റെ പുതിയ നോവലാണ് ‘മാന്തളിരിലെ 20 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ’.

1 in stock

Author: ബെന്യാമിൻ

രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ഇറങ്ങുന്ന ബെന്യാമിന്റെ പുതിയ നോവലാണ് ‘മാന്തളിരിലെ 20 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ’.  ബെന്യാമിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഈ നോവൽ 20 വർഷം മുൻപുള്ള മാന്തളിർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ പള്ളി, കമ്മ്യൂണിസം, കോൺഗ്രസ് എന്നിവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളതാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാന്തളിരിലെ 20 കമ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ”

Vendor Information