മാത്യു എം കുഴിവേലി

40 32

വിജ്ഞാനസാഹിത്യകാരൻ, മാതൃകാധ്യാപകൻ, വിദ്യാഭ്യാസവിചക്ഷണൻ, പ്രസാധകൻ, ബാലസാഹിത്യാചാര്യൻ, ആദ്യത്തെ എൻസൈക്ലൊപീഡിയാകാരൻ എന്നിങ്ങനെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്ന മാത്യു എം കുഴിവേലിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും വിവിധ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. 

8 in stock

Author: വട്ടക്കരിക്കകം കൃഷ്ണൻ നായർ

വിജ്ഞാനസാഹിത്യകാരൻ, മാതൃകാധ്യാപകൻ, വിദ്യാഭ്യാസവിചക്ഷണൻ, പ്രസാധകൻ, ബാലസാഹിത്യാചാര്യൻ, ആദ്യത്തെ എൻസൈക്ലൊപീഡിയാകാരൻ എന്നിങ്ങനെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്ന മാത്യു എം കുഴിവേലിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും വിവിധ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാത്യു എം കുഴിവേലി”

Vendor Information