മഡഗാസ്‌കർ

290 232

കടൽ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങളും മനസ്സിലേറ്റി റോബർട്ട് ഡ്രൂറി എന്ന പതിമ്മൂന്നുകാരൻ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഒരു കപ്പലിൽ യാത്ര തിരിച്ചു. കിനാവുകളിലെ അലയാഴിയും താൻ യാത്ര ചെയുന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് കപ്പലിൽ കേറിയ നിമിഷം തന്നെ അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

3 in stock

Author: റോബർട്ട് ഡ്രൂറി

കടൽ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങളും മനസ്സിലേറ്റി റോബർട്ട് ഡ്രൂറി എന്ന പതിമ്മൂന്നുകാരൻ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഒരു കപ്പലിൽ യാത്ര തിരിച്ചു. കിനാവുകളിലെ അലയാഴിയും താൻ യാത്ര ചെയുന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് കപ്പലിൽ കേറിയ നിമിഷം തന്നെ അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഡഗാസ്‌കർ”

Vendor Information

  • Store Name: Regal Publishers
  • Vendor: Regal Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!