മധുരം നിന്റെ ജീവിതം

60 48

ബൈബിള്‍ പാഠങ്ങളിലൂടെയും പുതിയ ഉള്‍ക്കാഴ്ചകളിലൂടെയും വിശുദ്ധ മേരിയെ അന്വേഷിച്ചറിയുന്ന പുസ്തകം. ബൈബിള്‍വായനയുടെ തീവ്രമായ  സ്വാനുഭവങ്ങള്‍ പകര്‍ന്ന് പുതിയ വിജ്ഞാനശാഖയായ ‘മേരിയോളജി’യെപ്പറ്റി മലയാളത്തില്‍ സംവാദത്തിന് തിരിതെളിക്കുകകൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ കെ. പി. അപ്പന്‍.

Out stock

Out of stock

Author: കെ.പി.അപ്പൻ

ബൈബിള്‍ പാഠങ്ങളിലൂടെയും പുതിയ ഉള്‍ക്കാഴ്ചകളിലൂടെയും വിശുദ്ധ മേരിയെ അന്വേഷിച്ചറിയുന്ന പുസ്തകം. ബൈബിള്‍വായനയുടെ തീവ്രമായ  സ്വാനുഭവങ്ങള്‍ പകര്‍ന്ന് പുതിയ വിജ്ഞാനശാഖയായ ‘മേരിയോളജി’യെപ്പറ്റി മലയാളത്തില്‍ സംവാദത്തിന് തിരിതെളിക്കുകകൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ കെ. പി. അപ്പന്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മധുരം നിന്റെ ജീവിതം”

Vendor Information