മഹാത്മാഗാന്ധി 100 വർഷങ്ങൾ

195 156

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 1969 ഒക്‌ടോബര്‍ 2-ന് പുറത്തിറക്കിയ Mahatma Gandhi-100 years എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തര്‍ജ്ജമ. സമകാലിക സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഗാന്ധിജിയെ മനസ്സിലാക്കുവാനും തിരിച്ചറിയുവാനും സഹായകമായ ഗാന്ധിയന്‍ പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ.എസ്.രാധാകൃഷ്ണന്‍

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 1969 ഒക്‌ടോബര്‍ 2-ന് പുറത്തിറക്കിയ Mahatma Gandhi-100 years എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തര്‍ജ്ജമ. സമകാലിക സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഗാന്ധിജിയെ മനസ്സിലാക്കുവാനും തിരിച്ചറിയുവാനും സഹായകമായ ഗാന്ധിയന്‍ പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഹാത്മാഗാന്ധി 100 വർഷങ്ങൾ”

Vendor Information