മഹാഭാരത കഥകൾ വീക്ഷണവും വിശകലനവും ഭാഗം 2

350 280

സനാതനസംസ്കാരത്തിന്റെ ഊടും പാവുമായ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥയും കഥാസന്ദർഭങ്ങളും യഥാവിധി വീക്ഷണവും വിശകലനവും നടത്തി വേദവ്യാസന്റെ വിചിന്തനങ്ങളുടെ ആഴവും പരപ്പും മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥം.

8 in stock

Author: പ്രൊഫ ശ്രീവരാഹം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ

സനാതനസംസ്കാരത്തിന്റെ ഊടും പാവുമായ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥയും കഥാസന്ദർഭങ്ങളും യഥാവിധി വീക്ഷണവും വിശകലനവും നടത്തി വേദവ്യാസന്റെ വിചിന്തനങ്ങളുടെ ആഴവും പരപ്പും മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഹാഭാരത കഥകൾ വീക്ഷണവും വിശകലനവും ഭാഗം 2”

Vendor Information