മഹാകവി കുമാരനാശാൻ

350 280

കുമാരനാശാൻ എന്ന കാവ്യപ്രതിഭയുടെ നിരവധി ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുണ്ട്.അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വായനാനുഭവം തരുന്ന കൃതിയാണ് സി ഒ കേശവൻ ബി എ രചിച്ച ‘മഹാകവി കുമാരനാശാൻ’ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.

10 in stock

Author: സി ഒ കേശവൻ ബി എ

കുമാരനാശാൻ എന്ന കാവ്യപ്രതിഭയുടെ നിരവധി ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുണ്ട്.അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വായനാനുഭവം തരുന്ന കൃതിയാണ് സി ഒ കേശവൻ ബി എ രചിച്ച ‘മഹാകവി കുമാരനാശാൻ’ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഹാകവി കുമാരനാശാൻ”

Vendor Information