മഹാത്മാ അയ്യൻകാളി നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അഗ്നിനക്ഷത്രം

160 128
Budhabooks

മഹത്വത്തിൻ്റെ നിരയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിൻറ്റെ ഉദാത്തമായ ജീവിതാഖ്യാനമാണ് മഹാത്മാ അയ്യൻകാളി-നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അഗ്നിനക്ഷത്രം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.അക്ഷരമില്ലാത്ത ആ സമുദായസ്നേഹിയെ,അധഃസ്ഥിതരുടെ പാർത്ഥനെ,അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ അംഗീകരിച് ആദരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ.സംഭവബഹുലമായ ആ സഫലജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം.

3 in stock

Author: എ ആർ മോഹനകൃഷ്ണൻ

മഹത്വത്തിൻ്റെ നിരയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിൻറ്റെ ഉദാത്തമായ ജീവിതാഖ്യാനമാണ് മഹാത്മാ അയ്യൻകാളി-നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അഗ്നിനക്ഷത്രം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.അക്ഷരമില്ലാത്ത ആ സമുദായസ്നേഹിയെ,അധഃസ്ഥിതരുടെ പാർത്ഥനെ,അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ അംഗീകരിച് ആദരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ.സംഭവബഹുലമായ ആ സഫലജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഹാത്മാ അയ്യൻകാളി നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അഗ്നിനക്ഷത്രം”

Vendor Information

  • Store Name: budha books
  • Vendor: budha books
  • Address:
  • No ratings found yet!