മഖൻസിങ്ങിന്റെ മരണം

170 136

മലയാള ചെറുകഥയുടെ ഭാവുകത്വത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ടി പത്മനാഭന്റെ ആദ്യകാല കഥകളില്‍ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മഖന്‍സിങ്ങിന്റെ മരണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കഥകള്‍.

8 in stock

Author: ടി.പത്മനാഭൻ

മലയാള ചെറുകഥയുടെ ഭാവുകത്വത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ടി പത്മനാഭന്റെ ആദ്യകാല കഥകളില്‍ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മഖന്‍സിങ്ങിന്റെ മരണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കഥകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഖൻസിങ്ങിന്റെ മരണം”

Vendor Information