മലബാർ എക്സ്പ്രസ്സ്

150 120
Logos Books

രാഷ്ട്രീയവും ആത്മീയവുമായ ജാഗ്രതകളാൽ സവിശേഷമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ കഥകൾ.വൈവിധ്യങ്ങളുടെ മ്യൂസിയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ രചനകൾ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ വിലപ്പെട്ട അടയാളങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്തവയാണ്.പി പത്മരാജൻ പുരസ്ക്കാരം നേടിയ താജ് മഹലിലെ തടവുകാർ,ഏറെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരി കൊളുത്തിയ മലബാർ എക്സ്പ്രസ്സ് തുടങ്ങിയ 12 കഥകളുടെ സമാഹാരം.

8 in stock

Author: ശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ്

രാഷ്ട്രീയവും ആത്മീയവുമായ ജാഗ്രതകളാൽ സവിശേഷമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ കഥകൾ.വൈവിധ്യങ്ങളുടെ മ്യൂസിയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ രചനകൾ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ വിലപ്പെട്ട അടയാളങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്തവയാണ്.പി പത്മരാജൻ പുരസ്ക്കാരം നേടിയ താജ് മഹലിലെ തടവുകാർ,ഏറെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരി കൊളുത്തിയ മലബാർ എക്സ്പ്രസ്സ് തുടങ്ങിയ 12 കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലബാർ എക്സ്പ്രസ്സ്”

Vendor Information

  • Store Name: Logos Books
  • Vendor: Logos Books
  • Address:
  • 0.00 0.00 rating from 1 review