മലബാർ കലാപത്തിന്റെ വാമൊഴി പാരമ്പര്യം

530 424

 1921 ലെ മലബാർ കലാപത്തെ സംബന്ധിച്ച ഭൂതകാലസ്മൃതികളെയും ചരിത്രവ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും അഡിഷണമാക്കി വാമൊഴി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചരിത്രാവബോധത്തെ കാലികവും പ്രസക്തവുമാകുന്ന ആധികാരികവുമായ പഠനപുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ.ഷംഷാദ് ഹുസൈന്‍ കെ ടി

 1921 ലെ മലബാർ കലാപത്തെ സംബന്ധിച്ച ഭൂതകാലസ്മൃതികളെയും ചരിത്രവ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും അഡിഷണമാക്കി വാമൊഴി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചരിത്രാവബോധത്തെ കാലികവും പ്രസക്തവുമാകുന്ന ആധികാരികവുമായ പഠനപുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലബാർ കലാപത്തിന്റെ വാമൊഴി പാരമ്പര്യം”

Vendor Information