മലയാളസിനിമയിലെ വാണവരും വീണവരും

160 120

സിനിമ ഒരു മായികലോകമാണ്. മലയാളസിനിമയില്‍ രാജാവായി ജീവിച്ചവരുടെയും രാജാവായി വന്ന് ഭിക്ഷക്കാരായി മടങ്ങിയവരുടെയും ജീവിതം പുസ്തകം പറയുന്നു. വാണവരും വീണവരും കിടന്ന് കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ വേദിയാണ് മലയാളസിനിമ…..

Out stock

Out of stock

Author: ചേലങ്ങാട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

സിനിമ ഒരു മായികലോകമാണ്. മലയാളസിനിമയില്‍ രാജാവായി ജീവിച്ചവരുടെയും രാജാവായി വന്ന് ഭിക്ഷക്കാരായി മടങ്ങിയവരുടെയും ജീവിതം പുസ്തകം പറയുന്നു. വാണവരും വീണവരും കിടന്ന് കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ വേദിയാണ് മലയാളസിനിമ. ഇവിടെ വീണവരാണധികം. വാണവര്‍ അതിലധികവും! നാലു ചിത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് ലക്ഷങ്ങള്‍ വാരിക്കൂട്ടിയ നിര്‍മാതാവ് കടത്തിണ്ണയില്‍ കിടന്ന കഥയും ഹോട്ടലില്‍ സപ്ലയറായി നിന്നയാള്‍ പിന്നീട് മലയാളസിനിമാ നിര്‍മ്മാണരംഗം പിടിച്ചടക്കുന്ന കഥയും പുസ്തകം പറയുന്നു. കേട്ടാല്‍ അവിശ്വസനീയം എന്നു തോന്നിയേക്കാവുന്ന മലയാളസിനിമയിലെ വാണവരുടെയും വീണവരുടെയും കഥകളാണിത്..

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലയാളസിനിമയിലെ വാണവരും വീണവരും”

Vendor Information