മലയാളത്തിലെ പരകീയ പദങ്ങൾ

270 216

മലയാളത്തിലെ പരകീയ പദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ഏക ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണിത്.

10 in stock

Author: ഡോ പി എം ജോസഫ്

പദങ്ങളുടെ ആദാനപ്രദാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു ഭാഷ വളരുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതും. മലയാളം ആദാനത്തിന് സജ്ജമായ ഭാഷയാണ്. സംസ്‌കൃതം, പ്രാകൃതം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മറാഠി, പേർസ്യൻ, അറബി, ഹീബ്രു, സൂറിയാനി, ഗ്രീക്ക്, ലത്തീൻ, പോർത്തുഗീസ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് മലയാളം സ്വീകരിച്ച പദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രപഠനം. മലയാളത്തിലെ പരകീയ പദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ഏക ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലയാളത്തിലെ പരകീയ പദങ്ങൾ”

Vendor Information