മലയാള കവിത പരിണാമങ്ങളിലൂടെ

170 136

മലയാള കവിതയിൽ തീക്ഷണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ സന്നിവേശിപ്പിച്ച കുമാരനാശാൻ മുതൽ പുതുതലമുറയിലെ വിജയലക്ഷ്മി വരെയുള്ള കവികളുടെ രചനകളെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

9 in stock

Author: ആദിനാട് ഗോപി

മലയാള കവിതയിൽ തീക്ഷണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ സന്നിവേശിപ്പിച്ച കുമാരനാശാൻ മുതൽ പുതുതലമുറയിലെ വിജയലക്ഷ്മി വരെയുള്ള കവികളുടെ രചനകളെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലയാള കവിത പരിണാമങ്ങളിലൂടെ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!