മലയാളനാടും എന്റെ പ്രണയവും

299 239

ഹൃദ്യമായ ഈ പുസ്തകം ഒരു തുറന്നെഴുത്തോ ശരീരമെഴുത്തോ അല്ല. ഇതിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത് ശക്തമായ പ്രതികരണശേഷിയുള്ള സ്ത്രീമനസ്സാണ്. സാധാരണ സ്ത്രീഭൂമികകൾക്കുള്ളിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ കൂർത്ത മുള്ളുകളിൽവീണു പിടയുമ്പോഴും സ്വന്തമായൊരിടം നേടിയെടുത്ത തന്റേടമുള്ള സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം ഈ കുറിപ്പുകൾ വരച്ചിടുന്നു. – ചന്ദ്രമതി

5 in stock

Author: ഡി ജയകുമാരി

ഹൃദ്യമായ ഈ പുസ്തകം ഒരു തുറന്നെഴുത്തോ ശരീരമെഴുത്തോ അല്ല. ഇതിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത് ശക്തമായ പ്രതികരണശേഷിയുള്ള സ്ത്രീമനസ്സാണ്. സാധാരണ സ്ത്രീഭൂമികകൾക്കുള്ളിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ കൂർത്ത മുള്ളുകളിൽവീണു പിടയുമ്പോഴും സ്വന്തമായൊരിടം നേടിയെടുത്ത തന്റേടമുള്ള സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം ഈ കുറിപ്പുകൾ വരച്ചിടുന്നു. – ചന്ദ്രമതി

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലയാളനാടും എന്റെ പ്രണയവും”

Vendor Information