മലയാളി ഒരു ജനിതക വായന

480 384

മലയാളി ഒരു ജനിതക വായന എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആദിമ കുടിയേറ്റം മുതൽ ആധുനിക സമൂഹരൂപീകരണം വരെയുള്ള എല്ലാ സകല ചരിത്രപ്രക്രീയകളെയും ജനിതക പഠന പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ വിശകലം ചെയ്യുന്നു.

2 in stock

Author: കെ സേതുരാമൻ

മലയാളി ഒരു ജനിതക വായന എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആദിമ കുടിയേറ്റം മുതൽ ആധുനിക സമൂഹരൂപീകരണം വരെയുള്ള എല്ലാ സകല ചരിത്രപ്രക്രീയകളെയും ജനിതക പഠന പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ വിശകലം ചെയ്യുന്നു.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789389445473

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മലയാളി ഒരു ജനിതക വായന”

Vendor Information