മത്സ്യക്കൃഷി

90 72

ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള കുളങ്ങളും ചിറകളും സംഘടിതമായ രീതിയിൽ മത്സ്യക്കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻവേണ്ട സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക സഹായം സർക്കാർ തലത്തിൽത്തന്നെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മത്സ്യക്കൃഷിയുടെ പ്രസക്തിയേറുന്നു.

6 in stock

Author: കെ എൻ മേനോൻ

ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള കുളങ്ങളും ചിറകളും സംഘടിതമായ രീതിയിൽ മത്സ്യക്കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻവേണ്ട സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക സഹായം സർക്കാർ തലത്തിൽത്തന്നെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മത്സ്യക്കൃഷിയുടെ പ്രസക്തിയേറുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മത്സ്യക്കൃഷി”

Vendor Information