മാമാങ്കം രേഖകൾ

250 200

സാമൂതിരികോവിലകം ഗ്രന്ഥപ്പുരയിലെ താളിയോലകളിൽനിന്നു പകർത്തിയ മാമാങ്കം രേഖകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മാമാങ്കാവിവരണമാണിത്.

6 in stock

Author: ഡോ എൻ എം നമ്പൂതിരി

സാമൂതിരികോവിലകം ഗ്രന്ഥപ്പുരയിലെ താളിയോലകളിൽനിന്നു പകർത്തിയ മാമാങ്കം രേഖകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മാമാങ്കാവിവരണമാണിത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാമാങ്കം രേഖകൾ”

Vendor Information