മനസാസ്മരാമി

325 260

മുന്‍പ് ഉള്‍പ്പെടുത്താതിരുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പതിപ്പ്.  മലയാളസാഹിത്യ സാംസ്‌കാരിക ചരിത്രരേഖയായി സ്വയം അടയാളപ്പെടുന്ന ആത്മകഥ.

7 in stock

Author: പ്രൊഫ എസ് ഗുപ്തൻ നായർ

മുന്‍പ് ഉള്‍പ്പെടുത്താതിരുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പതിപ്പ്.  മലയാളസാഹിത്യ സാംസ്‌കാരിക ചരിത്രരേഖയായി സ്വയം അടയാളപ്പെടുന്ന ആത്മകഥ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മനസാസ്മരാമി”

Vendor Information