മനശ്ശാസ്ത്രം നിത്യജീവിതത്തില്‍

95 76
Poorna Eram

മനശ്ശാസ്ത്രം സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം പ്രായോഗിക ജീവിതത്തില്‍ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. സൈക്കോ മനശ്ശാസ്ത്രമാസികയില്‍ പ്രസിദ്ധരായ മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളില്‍നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത 28 ലേഖനങ്ങള്‍. ജീവിതപ്രശ്‌നങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാനും വ്യക്തികളുടെ സവിശേഷ സ്വഭാവരീതികളെ തിരിച്ചറിയാനും വായനക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയ രചനകള്‍.

1 in stock

Author: ചെലവൂർ വേണു

മനശ്ശാസ്ത്രം സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം പ്രായോഗിക ജീവിതത്തില്‍ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. സൈക്കോ മനശ്ശാസ്ത്രമാസികയില്‍ പ്രസിദ്ധരായ മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളില്‍നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത 28 ലേഖനങ്ങള്‍. ജീവിതപ്രശ്‌നങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാനും വ്യക്തികളുടെ സവിശേഷ സ്വഭാവരീതികളെ തിരിച്ചറിയാനും വായനക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയ രചനകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മനശ്ശാസ്ത്രം നിത്യജീവിതത്തില്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!