മനസ്സ് പോകുന്ന വഴിയേ

100 80

കഥ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫലങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും അത് ജീവിതത്തെ കവിഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന അത്ഭുതമാണെന്നും ആത്മാര്‍ത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരെഴുത്തുകാരന്റെ കഥകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: എന്‍.പ്രഭാകരന്‍

കഥ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫലങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും അത് ജീവിതത്തെ കവിഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന അത്ഭുതമാണെന്നും ആത്മാര്‍ത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരെഴുത്തുകാരന്റെ കഥകള്‍. ഇളനീര്‍, ഞാന്‍ ഞാന്‍ പിന്നെയും ഞാന്‍, ഭൂതം ഭാവി വര്‍ത്തമാനം, ശരീരപാഠം, ഓര്‍മ്മകളുടെ ശ്മശാനം, ദൃശ്യം ഒന്ന്, ഡുണ്ടറഡും ഡുണ്ടറഡും…

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മനസ്സ് പോകുന്ന വഴിയേ”

Vendor Information