മഞ്ഞ പറന്നാൽ

120 96

കവിതയുടെ തികവിനെ സംബന്ധിച്ച അലട്ടൽ എസ് ജോസഫിനെ പിന്തുടരുന്നു. വാർന്നു വീഴുന്നതാണോ കവിത? ഓരോ വരിയും വടിവൊത്ത് പിന്നാലെയുള്ള വരിയെ ഉറപ്പാക്കിയാണോ വരവ്? പാമ്പ് പഴയ പടം പൊഴിക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: എസ്.ജോസഫ്

കവിതയുടെ തികവിനെ സംബന്ധിച്ച അലട്ടൽ എസ് ജോസഫിനെ പിന്തുടരുന്നു. വാർന്നു വീഴുന്നതാണോ കവിത? ഓരോ വരിയും വടിവൊത്ത് പിന്നാലെയുള്ള വരിയെ ഉറപ്പാക്കിയാണോ വരവ്? പാമ്പ് പഴയ പടം പൊഴിക്കുന്നു. കവിതയും അതേപോലെ പഴയതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു മുന്നോട്ടുപോകുന്നുണ്ടോ? ഈ ചോദ്യങ്ങളത്രയും കവിതയെ നിർവ്വചിക്കാനുള്ള കവിയുടെ ശ്രമം മാത്രമായി കാണുന്നില്ല. കാവ്യാനുശീലപ്രശ്നമായിട്ടല്ല കാവ്യബോധ പ്രക്രിയയുടെ ആധികളായാണ് ജോസഫ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. തന്റെ കവിതയുടെ ജനിതകഘടന സംബന്ധിച്ച് വായനക്കാരന് വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകണമെന്നും കവി ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഞ്ഞ പറന്നാൽ”

Vendor Information