മഞ്ചാടിക്കുരുവും മറ്റു ബാലനോവലുകളും

350 280

മലയാളത്തിന്റെ കഥയമ്മൂമ്മ കുട്ടികള്‍ക്കായി എഴുതിയ നോവലുകളുടെ സമാഹാരം. ദാഹം, കറുപ്പും വെളുപ്പും, കുറ്റവാളി, കള്ളനോട്ട്, രഹസ്യം, ഒരു കുരങ്ങന്‍ കഥ, കുഞ്ഞിനുവേണ്ടി, ജയനും കള്ളന്മാരും, താലപ്പൊലി, മഞ്ചാടിക്കുരു എന്നീ നോവലുകളാണ് ഇതിലുള്‍പ്പെടുന്നത്. പുതിയ ലോകാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് വളരുന്ന കുട്ടികളുടെ വായനയില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട പുസ്തകം.

5 in stock

Author: സുമംഗല
മലയാളത്തിന്റെ കഥയമ്മൂമ്മ കുട്ടികള്‍ക്കായി എഴുതിയ നോവലുകളുടെ സമാഹാരം. ദാഹം, കറുപ്പും വെളുപ്പും, കുറ്റവാളി, കള്ളനോട്ട്, രഹസ്യം, ഒരു കുരങ്ങന്‍ കഥ, കുഞ്ഞിനുവേണ്ടി, ജയനും കള്ളന്മാരും, താലപ്പൊലി, മഞ്ചാടിക്കുരു എന്നീ നോവലുകളാണ് ഇതിലുള്‍പ്പെടുന്നത്. പുതിയ ലോകാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് വളരുന്ന കുട്ടികളുടെ വായനയില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഞ്ചാടിക്കുരുവും മറ്റു ബാലനോവലുകളും”

Vendor Information