മഞ്ഞനിറമുള്ള റോസാപ്പൂവ്

140 112

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാർ രചിച്ച കഥകളാണ് കഥാമാലിക പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ ഇരുളും വെളിച്ചവും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ സ്വത്താണ് പത്മനാഭൻകഥകൾ. ശേഖൂട്ടി, പാറപ്പുറത്തെ വീട്, പഴയ തൊപ്പികൾ, അശ്വതി, മഞ്ഞനിറമുളള റോസാപ്പൂവ്, വനവാസം, ജീവന്റെ വഴി തുടങ്ങി 10 കഥകളുടെ സമാഹാരം.

9 in stock

Author: ടി.പത്മനാഭൻ

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാർ രചിച്ച കഥകളാണ് കഥാമാലിക പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ ഇരുളും വെളിച്ചവും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ സ്വത്താണ് പത്മനാഭൻകഥകൾ. ശേഖൂട്ടി, പാറപ്പുറത്തെ വീട്, പഴയ തൊപ്പികൾ, അശ്വതി, മഞ്ഞനിറമുളള റോസാപ്പൂവ്, വനവാസം, ജീവന്റെ വഴി തുടങ്ങി 10 കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഞ്ഞനിറമുള്ള റോസാപ്പൂവ്”

Vendor Information