മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുടെ ആകൃതി കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്ങനെ

190 152
Insight Publica

സത്യത്തിൽ ഭൂമി അന്യൂനമെന്ന് പറയാനാവാത്ത ഒരു ഗോളമാണ്. മനുഷ്യൻ അക്കാര്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? രസകരമായ ഒരു നീണ്ടകഥയാണത്. ആ കഥയാണ് ഈ പുസ്തകം.

5 in stock

Author: അനത്തോലി തൊമിലിൻ

സത്യത്തിൽ ഭൂമി അന്യൂനമെന്ന് പറയാനാവാത്ത ഒരു ഗോളമാണ്. മനുഷ്യൻ അക്കാര്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? രസകരമായ ഒരു നീണ്ടകഥയാണത്. ആ കഥയാണ് ഈ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുടെ ആകൃതി കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്ങനെ”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!