മന്യ മദാം ക്യൂറിയായി വളര്‍ന്ന കഥ

90 72

പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോടു പൊരുതി ശാസ്ത്രലോകം കീഴടക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് മദാം ക്യൂറി. നോബല്‍ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യവനിത. രണ്ടുതവണ നോബല്‍സമ്മാനത്തിനര്‍ എന്നിങ്ങനെ അപൂര്‍വ്വ ബഹുമതികള്‍ക്ക് ഉടമകൂടിയാണ് ഇവര്‍.

Out stock

Out of stock

Author: സുരേന്ദ്രൻ ചുനക്കര

പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോടു പൊരുതി ശാസ്ത്രലോകം കീഴടക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് മദാം ക്യൂറി. നോബല്‍ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യവനിത. രണ്ടുതവണ നോബല്‍സമ്മാനത്തിനര്‍ എന്നിങ്ങനെ അപൂര്‍വ്വ ബഹുമതികള്‍ക്ക് ഉടമകൂടിയാണ് ഇവര്‍. ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിലെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു അധ്യായമാണ് മദാം ക്യൂറിയുടെ ജീവിതം. അവരുടെ അനുഭവകഥ ജീവിതത്തില്‍ മുന്നോട്ടു നീങ്ങാന്‍ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അസാമാന്യമായ കരുത്തുനല്‍കും. മദാം ക്യൂറിയുടെ പ്രചോദനകരമായ ജീവിതകഥ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മന്യ മദാം ക്യൂറിയായി വളര്‍ന്ന കഥ”

Vendor Information