മരങ്കൊത്തിപ്പക്ഷി-നോർവെയിലെ നാടോടിക്കഥകൾ

150 120

ഓരോ നാട്ടിലും ആ നാടിൻറെ സംസ്കാരവും ജീവിതവും തുടിക്കുന്ന ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്.ആ കഥകളുടെ വൈവിധ്യ പൂർണവും വർണ്ണാഭവുമായ ലോകത്തെ കുട്ടികൾക്കായി അവതരിപ്പക്കുന്നു.

5 in stock

Author: പി ബി തോമസ്

ഓരോ നാട്ടിലും ആ നാടിൻറെ സംസ്കാരവും ജീവിതവും തുടിക്കുന്ന ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്.ആ കഥകളുടെ വൈവിധ്യ പൂർണവും വർണ്ണാഭവുമായ ലോകത്തെ കുട്ടികൾക്കായി അവതരിപ്പക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മരങ്കൊത്തിപ്പക്ഷി-നോർവെയിലെ നാടോടിക്കഥകൾ”

Vendor Information