മരണത്തിനപ്പുറം ജീവിതമുണ്ടോ

240 192

മരണശേഷമുള്ള മനുഷ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കാലങ്ങളായി ചർച്ചകളും അന്വേഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്.യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണത്തിനപ്പുറം ജീവിതമുണ്ടോ?ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പഠനം നടത്തിയ ഡോ.മുരളീകൃഷ്ണ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ‘മരണത്തിനപ്പുറം ജീവിതമുണ്ടോ’

1 in stock

മരണശേഷമുള്ള മനുഷ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കാലങ്ങളായി ചർച്ചകളും അന്വേഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്.യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണത്തിനപ്പുറം ജീവിതമുണ്ടോ?ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പഠനം നടത്തിയ ഡോ.മുരളീകൃഷ്ണ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ‘മരണത്തിനപ്പുറം ജീവിതമുണ്ടോ’

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മരണത്തിനപ്പുറം ജീവിതമുണ്ടോ”

Vendor Information