മരിച്ചവരുടെ മേട്

150 120

മരിച്ചവരുടെ മേട്ടില്‍നിന്നും ഓര്‍മ്മയുടെ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് പുനര്‍ജ്ജനിക്കുന്നവരുടെ സ്മൃതിവേദം. കെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍

Out stock

Out of stock

Author: കെ.ജി.ശങ്കരപ്പിള്ള

മരിച്ചവരുടെ മേട്ടില്‍നിന്നും ഓര്‍മ്മയുടെ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് പുനര്‍ജ്ജനിക്കുന്നവരുടെ സ്മൃതിവേദം. കെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മരിച്ചവരുടെ മേട്”

Vendor Information