മാർക്സിന്റെ മൂലധനം ഒരു വിശദ വായന

470 376

മാര്‍ക്‌സിന്റെ മൂലധനം ആദ്യവാല്യത്തിന്റെ ഒരു വിശദവായനയാണ് ഇതില്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത്. മുപ്പത്തി മൂന്ന് അദ്ധ്യായങ്ങളുള്ള മൂലധനത്തിന്റെ അദ്ധ്യായസ്വഭാവം അതേപടി നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ അദ്ധ്യായത്തിലെയും ആശയങ്ങളെ വിശദമാക്കുന്ന ഒരു വായനാരീതിയാണ് ഇതില്‍ അനുവര്‍ ത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാര്‍ക്‌സിന്റെ ആശയങ്ങള്‍ ഒട്ടും ചോര്‍ന്നുപോകാതെ സാധാരണക്കാര്‍ക്കുപോലും മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തില്‍ ലളിതമായി വിശദീകരി ക്കുന്ന ഈ കൃതി മാര്‍ക്‌സ് പഠിതാക്കള്‍ക്കും മാര്‍ക്‌സിസം പഠിതാക്കള്‍ക്കും മാത്രമല്ല എല്ലാ വിജ്ഞാനകുതുകികള്‍ക്കും പ്രയോജന പ്രദമായിരിക്കും.

9 in stock

Author: സി പി ജോൺ

മാര്‍ക്‌സിന്റെ മൂലധനം ആദ്യവാല്യത്തിന്റെ ഒരു വിശദവായനയാണ് ഇതില്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത്. മുപ്പത്തി മൂന്ന് അദ്ധ്യായങ്ങളുള്ള മൂലധനത്തിന്റെ അദ്ധ്യായസ്വഭാവം അതേപടി നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ അദ്ധ്യായത്തിലെയും ആശയങ്ങളെ വിശദമാക്കുന്ന ഒരു വായനാരീതിയാണ് ഇതില്‍ അനുവര്‍ ത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാര്‍ക്‌സിന്റെ ആശയങ്ങള്‍ ഒട്ടും ചോര്‍ന്നുപോകാതെ സാധാരണക്കാര്‍ക്കുപോലും മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തില്‍ ലളിതമായി വിശദീകരി ക്കുന്ന ഈ കൃതി മാര്‍ക്‌സ് പഠിതാക്കള്‍ക്കും മാര്‍ക്‌സിസം പഠിതാക്കള്‍ക്കും മാത്രമല്ല എല്ലാ വിജ്ഞാനകുതുകികള്‍ക്കും പ്രയോജന പ്രദമായിരിക്കും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാർക്സിന്റെ മൂലധനം ഒരു വിശദ വായന”

Your email address will not be published.

Vendor Information