മസ്തിഷ്കം നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ

75 60

ദൈനംദിന വിദ്യാഭ്യാസം മുതൽ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാനസിക ഭാഷാശാസ്ത്രപ്രയോഗമാണ് ന്യൂറോലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിങ്  (എൻ എൽ പി)…..

Out stock

Out of stock

Author: വി ചിത്തരഞ്ജൻ

ദൈനംദിന വിദ്യാഭ്യാസം മുതൽ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാനസിക ഭാഷാശാസ്ത്രപ്രയോഗമാണ് ന്യൂറോലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിങ്  (എൻ എൽ പി). ഈ പ്രായോഗികാഭ്യാസത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആധുനികജീവിതത്തിലെ സംഘർഷങ്ങളെയെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്തമേഖലകളിലും കണ്ടെത്താൻ ഈ അഭ്യാസത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായും ലളിതമായും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചിത്തരഞ്ജൻ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മസ്തിഷ്കം നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ”

Vendor Information