മാതംഗി

220 176

രണ്ടര വര്ഷമെന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാലയളവാണ്.അവളിൽ നിന്നും മോചനമില്ലാത്ത അവളായി ജീവിച്ച വലിയൊരു കാലയളവ്.എന്നെ ഉറങ്ങാൻ വിടാതെ,ഉണ്ണാൻ വിടാതെ മറ്റൊരാളിലേക്കെൻ്റെ ചിന്തകൾ പകരാതെ എന്നെ തടവിലിട്ട നീണ്ട കാലയളവ്.അവളിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണവിരാമം കൂടിയാണീ നോവൽ.

Out stock

Out of stock

Author: ഋതുപർണ്ണ ആർ

രണ്ടര വര്ഷമെന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാലയളവാണ്.അവളിൽ നിന്നും മോചനമില്ലാത്ത അവളായി ജീവിച്ച വലിയൊരു കാലയളവ്.എന്നെ ഉറങ്ങാൻ വിടാതെ,ഉണ്ണാൻ വിടാതെ മറ്റൊരാളിലേക്കെൻ്റെ ചിന്തകൾ പകരാതെ എന്നെ തടവിലിട്ട നീണ്ട കാലയളവ്.അവളിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണവിരാമം കൂടിയാണീ നോവൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാതംഗി”

Vendor Information

  • Store Name: Rhithuparnnam
  • Vendor: Rhithuparnnam
  • Address:
  • No ratings found yet!