മായാസീത

240 192
Pusthaka Lokam

പ്രമേയത്തിന്റെ സവിശേഷത കൊണ്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വായനാനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രചനയാണ്‌ മായാസീത എന്ന നോവൽ. അനുവാചകമനസുകളെ ഒരേ സമയം ഉദ്ധീപിക്കുകയും അവരുടെ മനസാക്ഷിക്ക് നേരെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളെറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒട്ടേറെ മുഹൂർത്തങ്ങൾകൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് മായാസീത.

10 in stock

Author: ജയശ്രീ മനയിൽ

പ്രമേയത്തിന്റെ സവിശേഷത കൊണ്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വായനാനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രചനയാണ്‌ മായാസീത എന്ന നോവൽ. അനുവാചകമനസുകളെ ഒരേ സമയം ഉദ്ധീപിക്കുകയും അവരുടെ മനസാക്ഷിക്ക് നേരെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളെറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒട്ടേറെ മുഹൂർത്തങ്ങൾകൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് മായാസീത.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മായാസീത”

Vendor Information

  • Store Name: Pusthaka Lokam
  • Vendor: Pusthaka Lokam
  • Address:
  • No ratings found yet!