മയിൽ‌പ്പീലി വർണ്ണങ്ങൾ

160 128
Saikatham Books

ജീവിതത്തിന്റെ ഉടഞ്ഞ കണ്ണാടിച്ചില്ലുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന സ്വപ്നപ്പുഞ്ചിരികളും കണ്ണീർക്കണങ്ങളും പ്രണയത്തിന്റെ മഞ്ഞുതുള്ളികളും പുരണ്ട മയിൽ‌പ്പീലി വർണ്ണങ്ങൾ കവിതത്തുള്ളികളായി വായനക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അലിയുന്നു. കൊച്ചുകൊച്ചു കഥകൾ പോലെ ഓർമ്മകളെ അനുഗമിക്കുന്ന എൺപത്തിരണ്ട്‍ അനുഭവങ്ങളുടെ സമാഹരം. – ബി മുരളി

9 in stock

Author: മഞ്ചു വെള്ളായണി

ജീവിതത്തിന്റെ ഉടഞ്ഞ കണ്ണാടിച്ചില്ലുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന സ്വപ്നപ്പുഞ്ചിരികളും കണ്ണീർക്കണങ്ങളും പ്രണയത്തിന്റെ മഞ്ഞുതുള്ളികളും പുരണ്ട മയിൽ‌പ്പീലി വർണ്ണങ്ങൾ കവിതത്തുള്ളികളായി വായനക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അലിയുന്നു. കൊച്ചുകൊച്ചു കഥകൾ പോലെ ഓർമ്മകളെ അനുഗമിക്കുന്ന എൺപത്തിരണ്ട്‍ അനുഭവങ്ങളുടെ സമാഹരം. – ബി മുരളി

Weight 0.5 kg
ISBN

9789388343510

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മയിൽ‌പ്പീലി വർണ്ണങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Saikatham Books
  • Vendor: Saikatham Books
  • Address:
  • No ratings found yet!