മഴയിരമ്പം നിലച്ചപ്പോൾ

130 104

സാമൂഹികജീവിയായ എഴുത്തുകാരന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ ജീവിതവും കഥാപാത്രങ്ങളും സവിശേഷമായ ഒരു അനുഭവമായി കഥാരഥത്തിലേറി വരുന്ന 13 കഥകൾ.

10 in stock

Author: പാമ്പുറം അരവിന്ദ് പൂതക്കുളം

സാമൂഹികജീവിയായ എഴുത്തുകാരന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ ജീവിതവും കഥാപാത്രങ്ങളും സവിശേഷമായ ഒരു അനുഭവമായി കഥാരഥത്തിലേറി വരുന്ന 13 കഥകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മഴയിരമ്പം നിലച്ചപ്പോൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!