മീൻകാരനും ലോലിതയും

150 120
Green Books

സ്ത്രീപുരുഷ പരിപ്രേഷ്യം ആധുനികതയുടെ മുഖമുദ്രയാകുമ്പോഴും ഒളിഞ്ഞുനോട്ടക്കാരുടെ കപടസദാചാരലോകം സമസ്ത മേഖലകളിലും പിടിമുറുക്കുന്നതിന്റെ ആക്ഷേപഹാസ്യം. നിത്യജീവിതത്തിന്റെ സാധാരണ കാഴ്ചകൾ അസാധാരണമായ പൊടിപ്പുകൾ ചേർത്ത്മ നോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പുരുഷന്റെ നിഗൂഢവിചാരങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന നോവൽ.

Out stock

Out of stock

Author: ജോസെ ലിയോൺസ്

സ്ത്രീപുരുഷ പരിപ്രേഷ്യം ആധുനികതയുടെ മുഖമുദ്രയാകുമ്പോഴും ഒളിഞ്ഞുനോട്ടക്കാരുടെ കപടസദാചാരലോകം സമസ്ത മേഖലകളിലും പിടിമുറുക്കുന്നതിന്റെ ആക്ഷേപഹാസ്യം. നിത്യജീവിതത്തിന്റെ സാധാരണ കാഴ്ചകൾ അസാധാരണമായ പൊടിപ്പുകൾ ചേർത്ത് മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പുരുഷന്റെ നിഗൂഢവിചാരങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന നോവൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മീൻകാരനും ലോലിതയും”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!