മീശമാമന്റെ ആട്

60 48

പ്രകൃതിയും മൃഗങ്ങളും കുട്ടികളെ എന്നും ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൗതുകകരമായ കഥകളുടെ ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ‘മീശമാമന്റെ ആട്’ൽ.

Out stock

Out of stock

Author: എ കെ ശശി വെട്ടിക്കവല

പ്രകൃതിയും മൃഗങ്ങളും കുട്ടികളെ എന്നും ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൗതുകകരമായ കഥകളുടെ ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ‘മീശമാമന്റെ ആട്’ൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മീശമാമന്റെ ആട്”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!