മിടുക്കനുണ്ണിയും കരിമ്പൂതവും

40 32

മലയാളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകാരൻ സിപ്പി പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ ആപ്പിൾമരം ഉണ്ടായ കഥ, കറുമ്പൻ നായും പുള്ളിപ്പുലിയും, ശക്തിമാന്റെ ഗതികേട്, തത്തക്കുട്ടിയും മാൻകിടാവും, കണ്ണിച്ചിക്കാക്കയുടെ മീൻപിടിത്തം, കുന്ത്രാണ്ടൻ കരടി കുടുക്കിലായി, പാലുണ്ണിയുടെ ധീരത, പൂച്ചമഹാറാണി, കങ്കാരുവമ്മയുടെ കനിവ്, വഴിതെറ്റിവന്ന അരയന്നം, ശിങ്കാരിപ്പൂമ്പാറ്റയും മണ്ണിരക്കുട്ടനും, പൊന്നനുറുമ്പിന്റെ സത്യസന്ധത, തേനീച്ചറാണിയും ബിമ്മനാനയും, മിടുക്കനുണ്ണിയും കരിമ്പൂതവും എന്നീ കഥകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

Out stock

Out of stock

Author: സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം

മലയാളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകാരൻ സിപ്പി പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ ആപ്പിൾമരം ഉണ്ടായ കഥ, കറുമ്പൻ നായും പുള്ളിപ്പുലിയും, ശക്തിമാന്റെ ഗതികേട്, തത്തക്കുട്ടിയും മാൻകിടാവും, കണ്ണിച്ചിക്കാക്കയുടെ മീൻപിടിത്തം, കുന്ത്രാണ്ടൻ കരടി കുടുക്കിലായി, പാലുണ്ണിയുടെ ധീരത, പൂച്ചമഹാറാണി, കങ്കാരുവമ്മയുടെ കനിവ്, വഴിതെറ്റിവന്ന അരയന്നം, ശിങ്കാരിപ്പൂമ്പാറ്റയും മണ്ണിരക്കുട്ടനും, പൊന്നനുറുമ്പിന്റെ സത്യസന്ധത, തേനീച്ചറാണിയും ബിമ്മനാനയും, മിടുക്കനുണ്ണിയും കരിമ്പൂതവും എന്നീ കഥകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മിടുക്കനുണ്ണിയും കരിമ്പൂതവും”

Vendor Information