മികച്ച വ്യക്തിത്വം മികവുറ്റ ലോകം

95 76

ഉത്തമ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമകളായി ഒരു പുതുലോകം സ്രഷ്ട്ടിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ലളിതമായ പ്രായോഗികപാഠങ്ങൾ.

Out stock

Out of stock

Author: റ്റി ആർ എസ് മേനോൻ

പ്രലോഭനങ്ങളിലും കുറ്റവാസനകളിലും വഴുതിവീഴാതെ മിഴിവാർന്ന സ്വഭാവത്തിനുടമകളായി വളരുന്ന വ്യക്തികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തിനു മാത്രമേ ഇനി ലോകത്തിൽ സമഗ്രമായൊരു മാറ്റം സാധ്യമാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അത്തരം വ്യക്തിത്വത്തിനുടമകളാകാൻ ഓരോ വായനക്കാരനെയും സഹായിക്കുന്ന ചിന്താരത്നങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൃതി. സമ്പുഷ്ടമായ ആശയങ്ങൾ ആയാസരഹിതമായി ഒരു കഥ പോലെ വായിച്ചു ഗ്രഹിക്കാൻ തക്കവിധത്തിലുള്ള രചനാശൈലി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മികച്ച വ്യക്തിത്വം മികവുറ്റ ലോകം”

Vendor Information