മൂന്നു ജാപ്പനീസ് കഥകള്‍ എന്ന ഈ കഥാ സമാഹാരത്തില്‍, 1968-ല്‍ സാഹിത്യത്തിലെ നോബല്‍സമ്മാനം ലഭിച്ച കാവബാത യാസുനാരിയുടെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഇസുദ്വീപിലെ നാടോടിനര്‍ത്തകി എന്ന ലഘുനോവലും ചെറുകഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയില്‍ ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുകയും നൂറിലധികം ചെറുകഥകള്‍ മാത്രം രചിച്ചിട്ട് വളരെ ചെറുപ്രായത്തില്‍ ഇഹലോകവാസം വെടിയുകയും ചെയ്ത അകുതഗാവ ര്യൂണൊസുകെയുടെ പ്രസിദ്ധമായ റാഷമോണ്‍, മൂക്ക് എന്നീ കഥകളുമാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മൂന്നു ജാപ്പനീസ് കഥകൾ”

Vendor Information