മൂന്ന് വർഷം

270 216
Insight Publica

” ‘നിങ്ങൾ നിങ്ങളെതന്നെ ഒന്നു നോക്കൂ! എത്ര മോശമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കാണൂ!’ എന്ന് ആളുകളോട് നേരെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാനം. അത് മനസ്സിലാക്കികഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജീവിതം തീർച്ചയായും സ്വയം വാർത്തെടുത്തുകൊള്ളും.” _അന്തോൻ ചേക്കൊവ് ചെക്കോവിന്റെ പ്രശസ്ത കൃതി വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ

4 in stock

Author: അന്തോൻ ചെക്കോവ്

” ‘നിങ്ങൾ നിങ്ങളെതന്നെ ഒന്നു നോക്കൂ! എത്ര മോശമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കാണൂ!’ എന്ന് ആളുകളോട് നേരെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാനം. അത് മനസ്സിലാക്കികഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജീവിതം തീർച്ചയായും സ്വയം വാർത്തെടുത്തുകൊള്ളും.” _അന്തോൻ ചേക്കൊവ് ചെക്കോവിന്റെ പ്രശസ്ത കൃതി വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മൂന്ന് വർഷം”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!