മൂന്നു വർഷങ്ങൾ

100 80

ആന്റണ്‍ ചെക്കോവിന്റെ രചനാ ജീവിതത്തിലെ വേറിട്ടു നില്‍ക്കുന്ന വായനാ വിസ്മയം. വേണു വി ദേശത്തിന്റെ മനോഹരമായ പരിഭാഷ.

10 in stock

Author: ആന്റണ്‍ ചെക്കോവ്‌

പ്രണയത്തിനും പ്രണയഭംഗത്തിനുമിടയില്‍ ഘടികാര സൂചി പോലെ ചലിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ കഥ, ആന്റണ്‍ ചെക്കോവിന്റെ രചനാ ജീവിതത്തിലെ വേറിട്ടു നില്‍ക്കുന്ന വായനാ വിസ്മയം. വേണു വി ദേശത്തിന്റെ മനോഹരമായ പരിഭാഷ.

Weight 0.5 kg
ISBN

978-81-936360-4-6

പരിഭാഷ

വേണു വി. ദേശം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മൂന്നു വർഷങ്ങൾ”

Vendor Information