മൃഗസംരക്ഷണം

105 84

മൃഗസംരക്ഷണം അക്കാദികമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് സഹായകരമായ ത്രിഭാഷാ പദകോശം ഒരു സംഘം വിദഗ്ദരുടെ കൂട്ടായ ശ്രമഫലമായി നിർമ്മിച്ചതാണ്.

10 in stock

Author: ഒരുകൂട്ടം എഴുത്തുകാർ - കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

മൃഗസംരക്ഷണം അക്കാദികമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് സഹായകരമായ ത്രിഭാഷാ പദകോശം ഒരു സംഘം വിദഗ്ദരുടെ കൂട്ടായ ശ്രമഫലമായി നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഭ്യമായ സാങ്കേതിക പദങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ഹിന്ദി, മലയാളം വാക്കുകളാണ് പഠിതാക്കൾക്കു വേണ്ടി ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മൃഗസംരക്ഷണം”

Vendor Information