മുഖം

40 32

തെരുവുനായ്ക്കൾ കടിച്ചുതിന്ന ഒരു മദ്യപന്റെ മുഖത്തെഴുത്ത്‌.

Out stock

Out of stock

Author: താഹമാടായി

തെരുവുനായ്ക്കൾ കടിച്ചുതിന്ന ഒരു മദ്യപന്റെ മുഖത്തെഴുത്ത്‌.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മുഖം”

Vendor Information