മ്യൂനിച്ചിലെ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും

470 376
Don Books

ഇതിൽ ഒരു ഓർക്കെസ്‌ട്രയുടെ നാദരഗതാളലയവൈവിധ്യ സമന്വയമുണ്ട്.കത്തിൽവീണ് അവിടെത്തന്നെ വറ്റിപ്പോകാതെ,ഉള്ളിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങി,അവിടെ എന്നേക്കും അനുരണനം ചെയുന്ന ആ സംഗീതത്തിൽ അറുതിയില്ലാത്ത ആനന്ദത്തിന്റെ അലകൾ നൃത്തം ചെയുന്നു.

6 in stock

Author: പ്രൊഫ എസ് ശിവദാസ്

ഇതിൽ ഒരു ഓർക്കെസ്‌ട്രയുടെ നാദരഗതാളലയവൈവിധ്യ സമന്വയമുണ്ട്.കത്തിൽവീണ് അവിടെത്തന്നെ വറ്റിപ്പോകാതെ,ഉള്ളിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങി,അവിടെ എന്നേക്കും അനുരണനം ചെയുന്ന ആ സംഗീതത്തിൽ അറുതിയില്ലാത്ത ആനന്ദത്തിന്റെ അലകൾ നൃത്തം ചെയുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മ്യൂനിച്ചിലെ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും”

Vendor Information

  • Store Name: Don Books
  • Vendor: Don Books
  • Address:
  • No ratings found yet!