മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ കവിതകൾ

90 72

കവിത ഒളിച്ചുകടത്താനുള്ളതല്ല. വിളിച്ചുപറയാനുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുരുകന്‍ കാട്ടാക്കടയുടെ കവിതകള്‍. സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ നേരെ പ്രതികരിക്കുകയും സമൂഹമനഃസാക്ഷിയെ ഉണര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മുഴുവന്‍ കവിതകളും ഒന്നിച്ച്.

4 in stock

കവിത ഒളിച്ചുകടത്താനുള്ളതല്ല. വിളിച്ചുപറയാനുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുരുകന്‍ കാട്ടാക്കടയുടെ കവിതകള്‍. സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ നേരെ പ്രതികരിക്കുകയും സമൂഹമനഃസാക്ഷിയെ ഉണര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മുഴുവന്‍ കവിതകളും ഒന്നിച്ച്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ കവിതകൾ”

Vendor Information