മുതലാളിത്തവും ജാതിവ്യവസ്ഥയും

115 92

ഇന്ത്യയിലെ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ രൂപീകരണവും പിൽക്കാല പരിണാമങ്ങളുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനമായും വിലയിരുത്തുന്നത്.

10 in stock

Author: വേണുഗോപാലന്‍ കെ എ

ഇന്ത്യയിലെ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ രൂപീകരണവും പിൽക്കാല പരിണാമങ്ങളുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനമായും വിലയിരുത്തുന്നത്. ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിൽ വർഗ്ഗസമരം എന്നത് ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രകടമായിരുന്നത്.  എന്നാൽ മുതലാളിത്തം വിവിധ ജാതിവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ മുതലാളിയെയും തൊഴിലാളിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു. തൊഴിൽ വിഭജനവും വർഗ്ഗപരമായ ചൂഷണവും ആത്മീയതയുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചതിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വർണ്ണവ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടത്. – പിണറായി വിജയൻ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മുതലാളിത്തവും ജാതിവ്യവസ്ഥയും”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!