മുറ്റമടിക്കുന്ന വെള്ള മയിൽ

40 32

ഇന്നിന്റെ രക്തവാഹിയായ ആത്മ കാവ്യ കല്ലോലങ്ങള്‍. ജീവിതത്തിന്റെ ആഴമേറിയ ധ്വനികള്‍ മുഴക്കങ്ങളാകുന്ന കവിതകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: വിനു ജോസഫ്

ഇന്നിന്റെ രക്തവാഹിയായ ആത്മ കാവ്യ കല്ലോലങ്ങള്‍. ജീവിതത്തിന്റെ ആഴമേറിയ ധ്വനികള്‍ മുഴക്കങ്ങളാകുന്ന കവിതകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മുറ്റമടിക്കുന്ന വെള്ള മയിൽ”

Vendor Information