മുത്തോറെ വാക്ക്

160 128

പോയകാലത്തിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളില്‍നിന്നും കോറിയിട്ട മെയ്ക്കരുത്തും ഉള്‍ക്കരുത്തും നിറഞ്ഞ വാങ്മയരൂപങ്ങളാണ് പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍.

8 in stock

Author: മനോജ്‌ മനയിൽ

പോയകാലത്തിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളില്‍നിന്നും കോറിയിട്ട മെയ്ക്കരുത്തും ഉള്‍ക്കരുത്തും നിറഞ്ഞ വാങ്മയരൂപങ്ങളാണ് പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍. ജീവിതത്തിന്റെ സകലമേഖലകളെയും സ്പര്‍ശിച്ചുകടന്നുപോകുന്ന, മലയാളത്തിന്റെ പഴമൊഴികളെയും ശൈലികളെയും സമാഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുത്തോറെ വാക്കിലൂടെ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മുത്തോറെ വാക്ക്”

Vendor Information